Avís legal

L´ús d´aquest lloc web, www.Forjamontseny.com , implica l´acceptació d´aquests termes. Si no esteu d’acord amb ells, us preguem que no utilitzeu aquest lloc web.

Aquest Avís Legal regula l’ús del lloc web www.Forjamontseny.com sent el seu titular MARC HERRERO BARO

Responsable del tractament de les teves dades personals .

  • Identitat del Responsable : MARC HERRERO BARO
  • NIF : 77310772K
  • Correu electrònic : ForjaMontseny@gmail.com
  • Web : Forjamontseny.com
  • Telèfon : 696 401 978

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, i la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD, MARC HERRERO BARO, us informa que, les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través del nostre formulari de Contacte a la nostra pàgina web, es recolliran a les nostres bases de dades sent responsable MARC HERRERO BARO.

Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i les de limitació i oposició al vostre tractament en els termes i en les condicions previstes a la normativa legal vigent, adreçant-vos per escrit a MARC HERRERO BARO amb un e-mail a ForjaMontseny@gmail.com.

De conformitat amb l’article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, MARC HERRERO BARO ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de lanàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.

MARC HERRERO BARO es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa a l’article 30.2 del RGPD.

Us preguem que comuniqueu immediatament a MARC HERRERO BARO qualsevol modificació de les vostres dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les vostres dades de caràcter personal es realitza per tal de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre l’entitat o ofertes comercials d’altres productes i serveis, avisos i, en general, informació de TOMÈDIA que pugui ser del vostre interès. De conformitat amb el previst a la normativa actual vigent, en emplenar qualsevol dels formularis que apareixen a la nostra pàgina web, dóna el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, per tal de dirigir informació, sempre en l’àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza MARC HERRERO BARO perquè li puguin remetre comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a MARC HERRERO BARO a l’adreça abans esmentada, en la qual haurà d’indicar les dades següents per a la seva identificació: nom i adreça.

MARC HERRERO BARO es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les vostres dades de caràcter personal i utilitzar-lo només per a les finalitats indicades.

MARC HERRERO BARO informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que MARC HERRERO BARO es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Així mateix, us informem que MARC HERRERO BARO té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir lactualitat més recent, per la qual cosa en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/ o substituïts per uns de nous, sense notificació prèvia, ni responsabilitat.

Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius de qualsevol tipus dassessorament. No hi haurà cap mena de relació comercial, professional, ni cap mena de relació d’una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel sol fet de l’accés per part dels usuaris.

Per al cas d’existir enllaços amb diferents llocs web, MARC HERRERO BARO, no es farà responsable del contingut en no tenir control sobre aquests.

L’usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu compte i risc.  MARC HERRERO BARO no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l’absència de virus al lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc no podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a lusuari o tercers.

Modificacions .

MARC HERRERO BARO es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Marques .

A MARC HERRERO BARO pot ser que es mencionin de forma indirecta ia nivell informatiu alguns termes i logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, no fent-nos responsable de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte a aquestes marques.

Usuari i Règim de Responsabilitats .

La utilització d’aquesta pàgina web us atribueix la seva condició d’usuari. Es recomana a l’usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la lectura i l’acceptació. Mitjançant l’accés i ús a www.Forjamontseny.com o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades a l’avís legal en el moment de l’accés sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de MARC HERRERO BARO proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per MARC HERRERO BARO per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per MARC HERRERO BARO contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i MARC HERRERO BARO queda facultat per denegar o retirar l’accés i ús de la Web, en qualsevol moment, i sense avís previ, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Menors dedat.

Per a lús dels serveis, els menors dedat han dobtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets a què accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per a Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

Propietat Intel·lectual, Normativa i Fòrum .

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de MARC HERRERO BARO o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com els inscrits als registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a MARC HERRERO BARO i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas MARC HERRERO BARO compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. MARC HERRERO BARO reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per aquest.

L’usuari pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per a ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials.  MARC HERRERO BARO vetllarà pel compliment de les condicions anteriors, com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li correspondran en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció .

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals de la ciutat de MARC HERRERO BARO per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquestes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest Avís Legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, els pugui correspondre.

MARC HERRERO BARO es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això.  MARC HERRERO BARO té el domicili a Barcelona, ​​Espanya.

Les dades de caràcter personal que ens has facilitat de forma voluntària seran incorporades a un fitxer del qual és titular MARC HERRERO BARO que s’utilitzarà per gestionar la teva subscripció al nostre butlletí a través del qual et mantindrem informat dels productes, novetats, sorteigs, serveis, esdeveniments i promocions de MARC HERRERO BARO, amb e-mail ForjaMontseny@gmail.com , així com la gestió de la vostra inscripció i participació en sorteigs, concursos o esdeveniments que sol·licite participar.

Subscripcions al butlletí de notícies .

Només poden prestar el consentiment persones majors de 16 anys.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se’n sol·liciti la supressió o revoqui el consentiment l’interessat.

La base legal per al tractament de les vostres dades per tal de poder informar-vos per via electrònica sobre els productes, novetats, sorteigs, serveis, esdeveniments i promocions de MARC HERRERO BARO així com la gestió de la vostra inscripció i participació a sorteigs, concursos o esdeveniments que sol·liciteu , és l’aportació del consentiment. El consentiment serà vàlid fins que decideixi revocar-lo.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MARC HERRERO BARO estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Com a responsable del fitxer, l’empresa es compromet a respectar la confidencialitat de la vostra informació de caràcter personal. Per exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició hauràs de remetre una comunicació des del compte de correu electrònic que vas fer servir per tramitar l’alta a ForjaMontseny@gmail.com amb l’assumpte BAIXA. Tramitar la subscripció al butlletí presumirà el teu consentiment per tractar les dades en els termes indicats.

En el moment de la cancel·lació de les dades, només les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.

Serveis de Contractació per Internet .

Certs continguts de la website de MARC HERRERO BARO contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús d’aquests requerirà la lectura i l’acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per MARC HERRERO BARO.

Informació bàsica .

Responsable del tractament : MARC HERRERO BARO

Finalitat del tractament : gestionar les consultes dels usuaris i atendre les sol·licituds.

Base legal per al tractament: el consentiment atorgat amb l’acceptació de la present Política de Protecció de dades.

Destinataris de les dades : no seran comunicats a terceres persones excepte per obligació legal.

Drets : per exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició al vostre tractament reconeguts per la normativa, podeu enviar un correu a ForjaMontseny@gmail.com

Per a més informació sobre aquest tractament i com exercir els vostres drets podeu consultar la nostra política completa de protecció de dades a: https://www.Forjamontseny.com

Crèdits del website .         

MARC HERRERO BARO

© Dret de propietat i copyright

ForjaMontseny@gmail.com

08470, Barcelona (Spain)

Tel. 696 401 978